สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๓-๑_๐๔๔ หนังสือ “รายงานผลการบริหารราชการศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี ๒๕๖๑”

 

ลิงก์ e-Book

หนังสือ “รายงานผลการบริหารราชการศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี ๒๕๖๑”

กรุณาคลิกที่รูปหรือคลิกลิงก์ http://online.fliphtml5.com/okso/adhe/

**********   

บทคำนำ

        ในวาระการดำรงตำแหน่งประธานศาลฎีกาของท่านชีพ จุลมนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ท่านได้มอบนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรมเพื่อเป็นแนวทางการบริหารงานแก่ผู้บริหารศาลยุติธรรมและการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้นให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อการอำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม และยึดมั่นประมวลจริยธรรมในการดำรงตน การพัฒนาศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการคดี และส่งเสริมให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมในการดำรงตนตามสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นปัจจุบัน

        บัดนี้ การปฏิบัติราชการศาลยุติธรรมตามนโยบายดังกล่าว ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน สำนักประธานศาลฎีกาจึงได้จัดทำหนังสือ “รายงานผลการบริหารราชการศาลยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี 2561” เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกาของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมในช่วงปีงบประมาณ 2561 (Annual Report 2018) ประกอบข้อมูลสถิติคดีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้รับทราบข้อมูลผลการปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งเป็นผลงานของทุกคน อันเป็นการแสดงให้สังคมรับทราบถึงความเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรม อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารศาลยุติธรรมในการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรักษาและเพิ่มระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาของสังคมต่อการทำงานของศาลยุติธรรม

สำนักประธานศาลฎีกา
1 เมษายน 2562

**********

        หมายเหตุ ปรับปรุงเอกสารแนบจำนวนผู้พิพากษาและที่อยู่สำหรับจัดส่งหนังสือ ลงวันที่ 24 มิ.ย. 62 เวลา 11.15 น.


image เอกสารแนบ