สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๑_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ข้อที่ ๑
image

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๑

เสมอภาค
“ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค”

          ๑.๑ พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  โปร่งใส และตรวจสอบความคืบหน้าของคดีได้

          ๑.๒ กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

          ๑.๓ ลดขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดี และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม

          ๑.๔ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเข้าถึงและเข้าใจเพื่อความเสมอภาคในการรับรู้ถึงสิทธิของตน

          ๑.๕ สร้างกลไกหรือวิธีการที่ศาลจะได้รับข้อมูลรอบด้านอย่างครบถ้วน และเปิดเผยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้การใช้ดุลพินิจเป็นไปอย่างเข้าใจสังคม

**********

Link เอกสาร (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

**********

          วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๒๓ น.
          สืบเนื่องจากนโยบายประธานศาลฎีกาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อ ๑ เสมอภาค  “ประชาชนต้องได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค” (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อย่อยที่ ๑.๒ กระจายการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และข้อย่อยที่ ๑.๓ ลดขั้นตอน ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการดำเนินคดี และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม)
          สำนักงานศาลยุติธรรมจึงเห็นควรให้มีการศึกษาเรื่อง “การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สำหรับผู้มาติดต่อราชการศาลและประชาชนทั่วไป” โดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ดำเนินการสำรวจข้อมูลเพื่อรวบรวมความคิดเห็น แล้วนำมาวิเคราะห์ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาระบบงานของศาลยุติธรรมเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
          ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้ดำเนินการออกหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๒๐/ว ๙๓๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม (ศาลชั้นต้นทั่วประเทศ) เพื่อขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มาติดต่อราชการและประชาชนทั่วไป โดยกำหนดให้ส่งผลการสำรวจฯ กลับมายังสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ภายในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
          โดยวัตถุประสงค์ของการสำรวจครั้งนี้ : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ได้ดำเนินการสำรวจเพื่อทราบถึงความพร้อมของคู่ความในการเข้าถึงทางเทคโนโลยี พร้อมถึงทราบข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชนเกี่ยวกับการเข้าถึงทางเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสะท้อนมุมมอง และแนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวดเร็ว และเสียค่าใช้จ่ายไม่แพงเกินควร เพื่อให้สมกับคำกล่าวที่ว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน”
          ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานงานศาลสูง สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
          อ้างอิง : สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์. (2563). แบบสำรวจ เรื่อง "การเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ : สำหรับผู้มาติดต่อราชการศาลและประชาชนทั่วไป". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/36uC2q6.