สำนักประธานศาลฎีกา
Office of the President of the Supreme Court

สำนักประธานศาลฎีกา
image

สำนักประธานศาลฎีกา

๐๐๑-๒-๒.๒_๐๔๖ การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา นางเมทินี ชโลธร ข้อที่ ๒
image

นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒

สมดุล
“สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ”

          ๒.๑ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน

          ๒.๒ ยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจำเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล

          ๒.๓ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม และพยานในคดีอาญา

**********

Link เอกสาร (e-Book PDF) : กรุณาคลิกที่นี่

**********

          วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๔๖ น.
           ตามหนังสือเวียนสำนักงานศาลยุติธรรมด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๒๕/ว ๙๘๔ ถึงหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ด้วยประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีหลักการสำคัญเพื่อเป็นการขยายโอกาสให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวมากขึ้น ส่งผลให้การกำหนดวงเงินประกันและการเรียกหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวลดความสำคัญลง อีกทั้งที่ผ่านมา ประธานศาลฎีกาได้ออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใช้บังคับระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ ซึ่งคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดการยกระดับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาหรือจำเลยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะความเสมอภาคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ไม่กระทบต่อความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และทำให้เห็นได้ว่า การพิจารณาและมีคำสั่งคำขอประกันตามบัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ดุลพินิจของผู้พิพากษาในการพิจารณาและมีคำสั่งคำขอประกันเดิมไม่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับปรุงคำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับบัญชีมาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ฉบับลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกคำแนะนำฉบับใหม่ใช้แทนฉบับเดิม เพื่อให้ผู้พิพากษาทั้งหลายใช้มาตรฐานกลางสำหรับเป็นแนวทางการพิจารณาและมีคำสั่งเกี่ยวกับการปล่อยชั่วคราว
          ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านคำแนะนำของประธานศาลฎีกาฯ ได้ที่ Link Banner รวมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ และคำแนะนำของประธานศาลฎีกาหน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา หรือกรุณาคลิกที่นี่
          อ้างอิง : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ. (2563). คำแนะนำของประธานศาลฎีกา เกี่ยวกับมาตรฐานกลางสำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๖๓. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3ooxXtC.

**********

          วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๒๙ น.
          ตามนโยบายประธานศาลฎีกาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ข้อ ๒ สมดุล “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” (นโยบายประธานศาลฎีกา ข้อย่อยที่ ๒.๑ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน) ซึ่งสามารถดำเนินการได้โดยนำแนวทางการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับมาใช้แก่ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีเงินชำระค่าปรับนั้น
          สำนักงานศาลยุติธรรมได้เรียนแจ้งว่าได้มีการจัดทำ “โครงการใช้มาตรการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ” ขึ้น โดยในระยะเริ่มต้นได้กำหนดศาลนำร่อง จำนวน ๑๐ ศาล ได้แก่ ๑. ศาลอาญา (ศาลส่วนกลาง) ๒. ศาลจังหวัดนนทบุรี (ศาลในภาค ๑) ๓. ศาลจังหวัดชลบุรี (ศาลในภาค ๒) ๔. ศาลจังหวัดอุบลราชธานี (ศาลในภาค ๓) ๕. ศาลจังหวัดอุดรธานี (ศาลในภาค ๔) ๖. ศาลจังหวัดเชียงใหม่ (ศาลในภาค ๕) ๗. ศาลจังหวัดพิษณุโลก (ศาลในภาค ๖) ๘. ศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ศาลในภาค ๗) ๙. ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศาลในภาค ๘) และ ๑๐. ศาลจังหวัดสงขลา (ศาลในภาค ๙) ซึ่งศาลนำร่องทั้ง ๑๐ ศาลได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน ๖ ด้าน (รายละเอียดปรากฏตามลิงก์อ้างอิงเนื้อข่าวนี้) โดยผลการดำเนินการปรากฏว่า สามารถลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นได้อย่างมีนัยสำคัญ สมควรขยายผลการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวให้ครอบคลุมไปยังศาลยุติธรรมชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีที่มีโทษทางอาญาทั่วประเทศ
          
ทั้งนี้ สำนักส่งเสริมงานตุลาการได้ดำเนินการออกหนังสือเวียน ที่ ศย ๐๒๕/ว ๙๔๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การจัดทำโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ ถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ เพื่อขอให้ศาลบันทึกผลการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับลงในแบบรายงานผลการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ (รายงานภายในทุกวัน) และแบบเก็บข้อมูลการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ (รายงานภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป)
          วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลสถิติการทำงานบริการสังคมฯ : เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาบรรลุวัตถุประสงค์และให้ศาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งยังสอดคล้องกับระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับและการเปลี่ยนสถานที่กักขัง พ.ศ. ๒๕๔๖
          ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส่วนวิทยาการระงับข้อพิพาททางเลือก สำนักส่งเสริมงานตุลาการ
          อ้างอิง : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ. (2563). การจัดทำโครงการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/37tpQ8b.

**********

          วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๕๒ น.
          สำนักประธานศาลฎีกาได้ทำการปรับปรุง Link แบบรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และสถิติผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ท่านสามารถเข้าสู่ Link แบบรายงานฯ ได้จาก "กรุณาคลิกที่นี่" (รายงานภายในวันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓)

**********

          วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น.
          ประธานศาลฎีกาได้โปรดออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยแนวทางการใช้โทษอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่การใช้โทษอาญาต้องคำนึงถึงพฤติการณ์ของการกระทำผิดกับโทษที่จะลงนั้นให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกัน และต้องคำนึงถึงการฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้รู้สึกสำนึกในความผิดของตนเพื่อส่งกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องปรามมิให้ผู้กระทำผิดหรือผู้อื่นกระทำผิดซ้ำอีกด้วย เมื่อโทษอาญาสำหรับลงแก่ผู้กระทำผิดมีหลายรูปแบบ และการแก้ปัญหาอาชญากรรมไม่อาจอาศัยแต่โทษที่รุนแรงอย่างเดียว การใช้โทษอาญาย่อมต้องตระหนักถึงผลกระทบอย่างรอบด้านและพิจารณาปรับใช้โทษอาญาให้มีความเหมาะสมแก่ผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคล ประกอบกับศาลมีอำนาจบังคับใช้มาตรการที่เป็นทางเลือกอันมิใช่การคุมขังได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น เพื่อให้การใช้โทษอาญาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรม และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยคำแนะนำฯ ดังกล่าวนี้ได้สอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒ สมดุล “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” ข้อย่อยที่ ๒.๑ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน
          ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านคำแนะนำของประธานศาลฎีกาฯ ได้ที่ Link Banner รวมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ และคำแนะนำของประธานศาลฎีกาหน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา หรือกรุณาคลิกที่นี่
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา (๒๕๖๓)

 

          วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๑๔ น.
         
ในวันนี้เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีการประชุมคณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๙ อาคารศาลฎีกา ชั้น ๔ ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพมหานคร โดยวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
          วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
          วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา
                  (๒.๑) ร่างคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรฐานกลาง สำหรับการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย พ.ศ. ๒๕๖๓
                  (๒.๒) แนวทางการขับเคลื่อนคณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน
           ทั้งนี้ ความคืบหน้าการพิจารณาร่างคำแนะนำฯ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากหน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกาต่อไป
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา (๒๕๖๓)

**********

          วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๑ น.
          ประธานศาลฎีกาได้โปรดมีดำริให้สำนักส่งเสริมงานตุลาการ (ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ) และสำนักประธานศาลฎีกา (ฝ่ายสนับสนุนการประชุม) จัดการประชุมคณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลยุติธรรม ๒ อาคารศาลยุติธรรม ชั้น ๒ ถนนราชดำเนินใน กรุงเทพมหานคร โดยวาระการประชุมที่สำคัญ คือ (๑) เรื่องที่แจ้งให้ทราบ - การแจ้งคำสั่งประธานศาลฎีกาที่ ๒๖/๒๕๖๓ (๒) เรื่องเพื่อทราบ - รับทราบสถิติการขอปล่อยชั่วคราวและสถิติการใช้มาตรการลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการสอบถามความคิดเห็นของผู้พิพากษาต่อคำแนะนำฯ เกี่ยวกับแนวทางสำหรับการปล่อยชั่วคราวฯ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๓) เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ แนวทางการขับเคลื่อนคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓ การพิจารณาความเหมาะสมในการใช้มาตรฐานกลางการพิจารณาหลักประกันในการปล่อยชั่วคราว และหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวบุคคลกลุ่มพิเศษ รวมทั้งพิจารณาแนวทางการยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องหาหรือจำเลยระหว่างการต่อสู้คดี ทั้งนี้ สำหรับลิงก์สรุปข่าวการประชุมคณะทำงานฯ กรุณาคลิกที่นี่ (สำนักส่งเสริมงานตุลาการ, ๒๕๖๓)
           อ้างอิง : สำนักส่งเสริมงานตุลาการ. (2563). การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยกระดับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของจำเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/3mHvYQJ.

**********

          วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๓ น.
          สำนักประธานศาลฎีกาได้ทำการปรับปรุง Link แบบรายงานสถิติการปล่อยชั่วคราวระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ และสถิติผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดเงื่อนไขการปล่อยชั่วคราว ท่านสามารถเข้าสู่ Link แบบรายงานฯ ได้จาก "กรุณาคลิกที่นี่" (รายงานภายในวันที่ ๕ พ.ย. ๖๓)

**********

          วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
          ประธานศาลฎีกาได้โปรดออกคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยที่เป็นการสมควรให้กระบวนการทางศาลในทุกขั้นตอนมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นเหยื่ออาชญากรรมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติและนโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๒ ข้อย่อยที่ ๒.๓ "ยกระดับการคุ้มครองสิทธิแก่ผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม และพยานในคดีอาญา"
          ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านคำแนะนำของประธานศาลฎีกาฯ ได้ที่ Link Banner รวมระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อกำหนด ข้อบังคับ และคำแนะนำของประธานศาลฎีกาหน้าเว็บไซต์สำนักประธานศาลฎีกา หรือกรุณาคลิกที่นี่
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา (๒๕๖๓)

**********

          วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๒ น.
          ตามที่ประธานศาลฎีกาได้โปรดพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายยกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน (นโยบายประธานศาลฎีกาข้อที่ ๑ : ลิงก์อ้างอิงกรุณาคลิกที่นี่) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ นั้น
          สำนักประธานศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากมีการกำหนดนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ แล้ว เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับนโยบายประธานศาลฎีกาที่กำหนดขึ้นมาใหม่นี้ จึงเห็นสมควรปรับปรุงคณะทำงานฯ นโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ข้อที่ ๒ สมดุล “สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ” โดยประธานศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งประธานศาลฎีกา ที่ ๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมดุลยภาพแห่งสิทธิ ลดการคุมขังที่ไม่จำเป็นในทุกขั้นตอน โดยกำหนดให้คณะทำงานมีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการสร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของจำเลยระหว่างการต่อสู้คดีในศาล รวมทั้งสิทธิของผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรมและพยานในคดีอาญา ตลอดจนการดำเนินการอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
          (๑) ศึกษามาตรการต่าง ๆ ในการขอปล่อยชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ความสะดวกรวดเร็ว และการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวและทำความเห็นเสนอประธานศาลฎีกา
          (๒) ศึกษามาตรการต่าง ๆ ที่ช่วยลดการคุมขังที่ไม่จำเป็น
          (๓) ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้ต้องหา จำเลย เหยื่ออาชญากรรม ผู้เสียหาย ตลอดจนกลุ่มผู้เปราะบางในสังคม ทุกขั้นตอนของกระบวนการทางศาล และทำความเห็นเสนอประธานศาลฎีกา
          (๔) ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีในศาลและสิทธิของประชาชนตามกฎหมาย
          (๕) แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย และ
          (๖) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
          อ้างอิง : สำนักประธานศาลฎีกา (๒๕๖๓)

**********

 

 


image เอกสารแนบ